સાહિત્ય

ખબર નથી કે આ નામ કોણે પાડ્યું છે પણ જો મનુષ્ય એ ભાષા નો વિકાસ ના કર્યો હોત તો ખબર નહીં આજે માનવજાત આ મુકામ એ પહોંચી હોત કે નહીં….

મારા માટે તો આણે મારી Girlfriend ની ગરજ સારી છે.કેમકે ગુજરાતી સાહિત્ય અને ભાષા એ મારે માટે અતુલ્ય છે.મારા ઘડતર નો પાયો છે આતો.

મનુષ્ય જ્યારે સમજણો થયો ત્યારે ઈશારા થી માહિતી નુ આદાનપ્રદાન કરતો રહ્યો અને જ્યારે વાત આગળ ની પેઢી ઓ માટે ની આવી તો ચિત્ર લિપિ તરફ વળ્યો અને ત્યારે જ શબ્દ લિપિ ના પાયા નંખાઈ ગયાં. આપણા વિચારો જે મનુષ્ય ની સાથે આવેલી એક અદભૂત સંરચના છે તેને વ્યક્ત કરવા માટે જ ચોસઠ કળા નો વિકાસ થયો અને માનવ જીવન માં વળાતી ગઇ. વિચારો નુ આદાનપ્રદાન દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા વ્યવસ્થિત રીતે થાય છે અને સાહિત્ય એ આના માટે બહુ મોટો રોલ ભજવ્યો છે.

ભાષા ની definition શું હોય?

એક એવી લાગણી જેની રચના એક છે પણ અભિગમ અલગ છે…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s