ધર્મ એટલે?

Title is more or less sound something like spiritual……😂😂

ધતિંગ આ શબ્દ કદાચ વધુ વાજબી લાગ્યો?

કદાચ આ ઉંમરે આવી વાત ઠાલી લાગે પણ જૈ રીતે લોક વ્યવહાર અને માનસ એ ધર્મ નુ interpredation કરે છે તે જોતા કદાચ તેને બચાવવા ની લાહ્યમાં આપડે આપણા જ પગ પર કુહાડો મારી રહ્યા છીએ.

જેણે ઓળખ આપી તે જ કદાચ આપડા ને ભૂસી ના નાખે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s